Nabídka přednášek

Velmi mě zajímá téma vztahu práce a víry a spirituality práce. Tématu jsem se věnoval i ve své bakalářské práci „Člověk a svět práce“ na KTF UK, o které školitel, doc. Aleš Opatrný, v posudku napsal, že s ji s radostí doporučuje k obhajobě a že jde o téma v české teologické literatuře téměř nezpracovávané. Proto věřím, že by mohla být pro vaše společenství velkým přínosem. Anotace přednášky najdete níže. Pokud máte o přednášku zájem, ozvěte se mi, domluvíme termín a místo konání. Kontaktovat mě můžete na adrese bolek zavináč bolekvrany tečka cz.


Křesťan a práce

Cílem přednášky je ukázat práci jako místo setkání s Bohem i s bližními. Prací je přitom myšleno zaměstnání či podnikání v současných, nejen pomáhajících profesích. Dojde tedy i na takové práce, jako je programování nebo pilotování letadel. Nese se v duchu slov encykliky Laborem exercens (LE25): „Křesťany tedy vůbec nenapadá, aby stavěli proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a svou silou, a Boží moc, jako by rozumový tvor byl soupeřem Stvořitele. Spíše jsou přesvědčeni, že vítězství lidského pokolení jsou znamením velikosti Boží a plodem jeho nevýslovného úradku.“

Přednáška chce na příkladech ze života ukázat, že práci se lze dívat nejen skrze často diskutované etické otázky, ale také jako na příležitost k radosti z poznání, chvále Božího díla, vděčnosti Bohu i lidem, evangelizaci, hravosti, hrdinství, setkání a sdílení se s bližními apod. Vychází přitom z Písma svatého, sociálních encyklik zkušeností přednášejícího i pozorování života kolem.

Délka: 75 minut plus 15 minut na dotazy